Video Hòa Thượng, Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu ở đâu? Vào năm nào? Vì sao? Tiểu sử là ai?

Ngài chắp tay tĩnh tọa, tư thế ngồi an nhiên như một pho tượng đồng đen. Lửa cháy rực bao …