Thầy Ngô Minh Tuấn

Tiểu sử thầy Ngô Minh Tuấn là ai? Vị chủ tịch dạy CEO ứng dụng đạo phật vào kinh doanh và đời sống

Ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding nổi tiếng là nhân vật đã truyền lửa …