Ngài Mục Kiền Liên là ai? Sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ trở thành đệ tử thần thông của Đức Phật

Mục Kiền Liên là một vị tôn giả vô cùng nổi tiếng với các sự tích và điển tích trong …