BỒ TÁT là gì? Các giai đoạn để Bồ Tát trở thành Phật | 5 Vị Phật Toàn Giác trên trái đất

Bồ Tát là gì?

BỒ TÁT (BODHISATTA)
Bồ Tát là một vị đang trên đường tích lũy Ba La Mật để đủ điều kiện giác ngộ thành một trong ba hạng Buddha. Bồ Tát vẫn còn là phàm phu, chưa chứng đạt Đạo Quả nào nên trong tâm vẫn còn các ô nhiễm, phiền não và tái sinh tùy theo nghiệp lực. Dù chưa giác ngộ, nhưng Bồ Tát luôn là một chúng sinh cao thượng, dù trong kiếp nào thì Ngài luôn nêu gương sáng, giới hạnh mẫu mực, làm lợi ích cho chúng sinh. Bồ Tát là những bậc phi thường với tâm đại bi vô lượng, trí tuệ cao cả và hạnh nguyện xuất chúng rất đáng kính ngưỡng vì các Ngài làm những việc mà hiếm ai làm được.

Hiện nay, chúng ta có thể gặp nhiều vị Bồ Tát đầy lòng từ bi, bác ái, dù các Ngài có thể không hay biết gì về lời chú nguyện thành Phật của mình. Các Ngài không nhất thiết phải là Phật tử.

Các giai đoạn để Bồ Tát trở thành Phật

Để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Bồ Tát phải trải qua 3 giai đoạn:

– Giai đoạn phát nguyện trong tâm: Khi chưa là Bồ Tát, người có ý nguyện thành Phật phát nguyện thành Phật trong tâm. Nguyện ước thành Phật, người này vun bồi vô số phước báu trong vô lượng kiếp.

– Giai đoạn phát nguyện ra bằng lời nói: Người này tuyên thệ trước mặt các vị Phật hiện tiền:

“Với những phước báu mà con đã tích lũy vun bồi, dẫu có phải hy sinh cả tánh mạng, để trở thành vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác; nguyện cho con thành tựu Phật Quả Chánh Đẳng Giác để có thể cứu độ chúng sinh.”

Dù đã trải qua hai thời kỳ trên, Đức Bồ Tát vẫn còn là Bồ Tát bất định, nghĩa là người ấy có thể thay đổi ý nguyện của mình trở thành Phật Độc Giác hay bậc Thánh Thanh Văn Giác. Nếu như vị ấy vẫn giữ ý nguyện và tiếp tục thực hành đủ Ba La Mật thì sẽ dẫn đến giai đoạn cuối.

– Giai đoạn trở thành Bồ Tát thật sự: Khi hội đủ 8 yếu tố trở thành Bồ Tát (Là người, nam giới, đủ khả năng chứng A La Hán, gặp Đức Phật hiện tiền, là Đạo sĩ hay nhà Sư có đức tin vững chắc luật nghiệp báo, đắc 8 tầng thiền và ngũ thông, hy sinh vị tha không kể thân mạng, có hoài bão mãnh liệt trở thành Phật), vị ấy được Đức Phật hiện tiền thọ ký lần đầu tiên trở thành Đức Phật ở vị lai.

Sau khi chính thức trở thành Bồ Tát, vị ấy tiếp tục vun bồi Ba La Mật trọn vẹn cho đến kiếp chót. Mỗi khi có Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện, Bồ Tát được Đức Phật thọ ký thời gian thành tựu chí nguyện, và vị ấy sẽ có 18 đặc điểm như: Không bị tàn tật bẩm sinh như mù, câm, điếc, khù khờ, bệnh cùi; không phải nô lệ, không phạm ngũ nghịch đại tội; không sinh ở địa ngục Avīci, Lokantarika; không là ngạ quỷ đói, khát, bị đốt cháy; không là Ma Vương; không sinh ở cõi Vô Tưởng Thiên, Tịnh Cư Thiên, Vô Sắc giới; phải sinh ở Nam Thiện Bộ Châu, trung tâm Ấn Độ, là nam giới, tin Luật nghiệp báo.

Đến kiếp chót, vị ấy chắc chắn tái sinh làm người trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. Vị ấy xuất gia, rồi thực hành Pháp Hành Thiền Tuệ (Vipassanā) dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, trở thành Đức Phật Toàn Giác.

Những vị Phật Toàn Giác xuất hiện trên trái đất

Mỗi Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian là một điều vô cùng hy hữu. Vì có khi trải qua 1 A tăng kỳ đại kiếp trái đất mà không có vị Phật Toàn Giác nào trên thế gian. Thật vô cùng diễm phúc, trong kiếp trái đất mà chúng ta đang sống có đến 5 Đức Phật Toàn Giác tuần tự xuất hiện trong cùng đại kiếp trái đất này.

✓ Trong thời quá khứ tuần tự xuất hiện trên thế gian:
– Đức Phật Kakusandha xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ con người có tuổi thọ 40.000 năm.
– Đức Phật Koṇāgamana xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ con người có tuổi thọ 30.000 năm.
– Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ con người có tuổi thọ 20.000 năm.

✓ Trong thời hiện tại

Đức Phật Gotama (Phật Thích Ca) đã xuất hiện khi con người có tuổi thọ 100 năm. Ngài hoằng Pháp 45 năm, nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi. Giáo Pháp của Ngài tồn tại 5.000 năm.

✓ Trong thời vị lai

Đức Phật Metteyya (Phật Di Lặc) sẽ xuất hiện khi con người có tuổi thọ 80.000 năm, cùng ở kiếp trái đất này. Về sau, kiếp trái đất này sẽ tiêu hoại diệt hoàn toàn, rồi trái đất khác tái lập lại sau đó.

Giới thiệu về tác giả

Tỳ Khưu Phước Hưng

Sinh năm 1985 tại Đồng Nai, tốt nghiệp đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và giảng dạy tại trường Đại học Hutech. Xuất gia năm 2015. Thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. Hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến Sĩ tại Ấn Độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *