PHÉP THỌ TRÌ TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI | Tiếng Pali và Tiếng Việt

PHÉP THỌ TRÌ TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI

Phật tử đọc:

Ukāsa, Ahaṃ (Mayaṃ) bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha pañcasīlāni yācāmi (ma). Dutiyampi, Tatiyampi.

(Ú ka sá, Á hăng (Mây dăng), Phằng tê. ví sum ví sum, rắc khá nát tha dá, tí sá rá nê ná, sá há, pan chá sila ní, da cha mí ( má). (Đú tí dâm pí, Tá tí dâm pí).

Kính bạch Chư Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới, nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. (Lần thứ nhì, lần thứ ba).

Vị Sư đọc phần truyền Tam quy và Ngũ Giới, các Phật tử đọc theo 3 lần:

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Nam mô, tas sá, phá gá vá tô, á rá há tô, sam ma sam but thas sá.

Chúng con xin hết lòng thành kính, làm lễ Đức Bhagavā (Phá gá va) đó, Ngài là bậc Arahan (Á rá hăng) cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. (3 lần, 1 lạy)

PHẦN TAM QUY

(Vị Sư đọc trước, Phật tử đọc theo)

Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi.

But thăn, sá rá năn, gach cha mí.

Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật.

Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi.

Tham măn, sá rá năn, gach cha mí.

Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp.

Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi.

Xăng khăn sá rá năn gach cha mí.

Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng.

Dutiyampi, Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi.

Đú tí dam pí, But thăn, sá rá năn, gach cha mí.

Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật, lần thứ nhì

Dutiyampi, Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi.

Đú tí dam pí, Tham măn, sá rá năn, gach cha mí.

Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp, lần thứ nhì.

Dutiyampi, Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi.

Đú tí dam pí, Xăng khăn sá rá năn gach cha mí.

Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng, lần thứ nhì.

Tatiyampi, Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi.

Tá tí dam pí, But thăn, sá rá năn, gach cha mí.

Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật, lần thứ ba.

Tatiyampi, Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi.

Tá tí dam pí, Tham măn, sá rá năn, gach cha mí.

Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp, lần thứ ba.

Tatiyampi, Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi.

Tá tí dam pí, Xăng khăn sá rá năn gach cha mí.

Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng, lần thứ ba.

Sư truyền giới: Tisaraṇaggahanaṃ paripuṇṇaṃ

Phép Quy Y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.

Phật tử: Āma bhante ! A má phằng tê ! Dạ xin vâng.

PHÉP THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

(Vị Sư truyền giới đọc trước, Phật tử đọc theo)

  • Pāṇātipātā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

Pa na tí pa ta, vê rá má ni, sic kha pá đăn, sá ma đí da mí. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sinh.

  • Adinnādānā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

Á đin na đa na, vê rá má ni, sic kha pá đăn, sá ma đí da mí. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cướp.

  • Kāmesu-micchācārā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

Ka mê sú mich cha- chá ra, vê rá má ni, sic kha pá đăn, sá ma đí da mí. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

  • Musā-vādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Mú sa va đa, vê rá má ni, sic kha pá đăn, sá ma đí da mí.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

  • Surā-meraya-majjap-pamādaṭ-ṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Sú ra mê rá dá mach chap pá ma đat tha na, vê rá má ni, sic kha pá đăn, sá ma đí da mí.

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.

Sư truyền giới:

“Imāni pañca sikkhāpadāni sādhukaṃ katvā appamādena niccakālaṃ sammārakkhitabbaṃ”.

Chư phật tử sau khi thọ trì Tam quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch, đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi”.

Phật tử: “Āma bhante – Dạ, xin vâng”.

Sư truyền giới: “Sīlena sugatiṃ yanti, Sīlena bhogasampadā; Sīlena nibbutiṃ yanti, Tasmā sīlaṃ visodhaye”.

Tất cả chúng sinh được sinh về cõi Trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sinh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sinh giải thoát, nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên thiện tín (hoặc chư thiện tín) phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ.

Phật tử: Sādhu ! Sādhu ! Sādhu !

Sa thú ! Sa thú ! Lành thay!

HỒI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN CHƯ THIÊN Akāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā, Devānāgā mahiddhikā Puññaṃ no anumodantu, Ciraṃ rakkhantu….

1. Sāsanaṃ

2. No garū

3. Ñātayo

4. Pānino

5. No sadā.

Chư Thiên ngự trên hư không,

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều,

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo Tăng bồi,

Các bậc Thầy Tổ an vui lâu dài, Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai,

Chúng sinh được hưởng phước dài bền lâu.

Chúng con vui thú đạo mầu,

Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. (Lạy)

NGUYỆN GIẢI THOÁT

Idaṃ no (vo) nātīnaṃ hontu sukhitā hontu nātayo. (3 lần)

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây:

  • Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy siêu sinh về nơi nhàn cảnh.
  • Xin cầu an đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui.

Idaṃ vata me puñnñaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu ānagate kāle. (Lạy)

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. (Lạy)

Giới thiệu về tác giả

Tỳ Khưu Phước Hưng

Sinh năm 1985 tại Đồng Nai, tốt nghiệp đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và giảng dạy tại trường Đại học Hutech. Xuất gia năm 2015. Thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. Hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến Sĩ tại Ấn Độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *