BỐN BẬC THÁNH NHÂN ĐỆ TỬ PHẬT | Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A La Hán là gì?

Trong Phật giáo, mỗi bậc Thánh Nhân là kết quả tích lũy 10 pháp hạnh Ba La Mật và 5 pháp chủ: Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ đã được tích lũy ở trong tâm, từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đến hiện tại. Trong những kiếp quá khứ, mỗi vị đã từng gieo phước duyên với Đức Phật quá khứ, hoặc với chư Thánh thanh văn đệ tử.
Trong kiếp hiện tại, mỗi vị học Pháp trực tiếp hay gián tiếp từ Đức Phật hay chư Tăng, rồi hành Thiền Tuệ (Vipassanā) mà chứng Thánh Đạo, Thánh Quả tuần tự:

Bậc Thánh Nhập lưu

Bậc Thánh Nhập lưu (Sotāpanna) là bậc Thánh Tu Đà Hoàn, đạt Thánh quả đầu tiên khi đã diệt trừ 3 phiền não đầu (Thân kiến, Hoài nghi, Giới Cấm Thủ và hết sân hận, còn sân giận), vĩnh viễn không sinh
vào cõi ác giới, chỉ tái sinh vào cõi Dục giới tối đa 7 lần (Thánh Thất Lai).

Bậc Thánh Nhất Lai

• Bậc Thánh Nhất Lai (Sakadāgāmī): là vị Thánh Tư Đà Hàm đã diệt trừ 3 phiền não đầu tiên đồng thời giảm nhiều Tham dục và Sân (chỉ còn sân giận, hết sân hận), và chỉ còn tái sinh vào cõi Dục giới tối đa 1 lần, rồi tịch diệt Niết Bàn.

Bậc Thánh Bất Lai

• Bậc Thánh Bất Lai (Anāgāmī): là vị Thánh đã diệt trừ 5 phiền não đầu tiên (Thân kiến, Hoài Nghi, Giới cấm thủ, Tham dục và Sân), không còn sinh ở cõi Dục giới, mà chỉ còn hóa sinh làm Phạm Thiên trên tầng trời Sắc giới Phạm Thiên, chắc chắn sẽ trở thành bậc A La Hán và tịch diệt Niết Bàn ở đây.

Bậc Thánh A La Hán

• Bậc Thánh A La Hán (Arahanta): là vị Thánh Nhân đã đạt Niết Bàn rốt ráo, thoát khỏi sinh tử vì đã tận diệt hoàn toàn tất cả 10 loại phiền não (Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ, Sân, Tham dục, Tham sắc, Tham vô sắc, Phóng tâm, Kiêu mạn và Si mê). Ngài đã hoàn thành xong những việc cần làm và thoát khỏi vòng luân hồi, sinh tử sau khi nhập diệt, nên còn được gọi là Bậc Thánh Vô Học.

Giới thiệu về tác giả

Tỳ Khưu Phước Hưng

Sinh năm 1985 tại Đồng Nai, tốt nghiệp đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và giảng dạy tại trường Đại học Hutech. Xuất gia năm 2015. Thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. Hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến Sĩ tại Ấn Độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *